Bài 5: Hoạt động, Hành động – Unit 5: Things to Do

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
read - Đọc
write - Viết
draw - Vẽ
talk - Nói
sing - Hát
dance - Múa
eat - Ăn
drink- Uống
sleep - Ngủ
play - Chơi
play the guitar - Chơi đàn guitar
listen to music - Nghe nhạc
watch TV - Xem TV
do homework - Làm bài tập
Scroll to Top