Bài 8: Tuần lễ của tôi – Unit 8: My Week

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
science - Khoa học
art - Nghệ thuật
math -Môn toán
P.E - Môn thể dục
music - Âm nhạc
social studies - Nghiên cứu xã hội
karate class - Lớp võ karate
dance class - Lớp múa
swimming class - Lớp bơi
English class - Lớp tiếng Anh
Brazil - Cờ nước Brazil
Canada - Cờ nước Canada
Egypt - Cờ nước Ai cập
South Korea - Cờ nước Hàn Quốc
Scroll to Top