Bài 4: Số đếm – Unit 4: Counting

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
one - Số 1
two - Số 2
three - Số 3
four - Số 4
five - Số 5
six - Số 6
seven - Số 7
eight - Số 8
nine - Số 9
Ten - Số 10
Kk kite - Diều
Ll lion - Sư tử
Mm man - đàn ông
Scroll to Top