Bài 7: Đông tác – Unit 7: Things to Do

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
walk - Đi bộ
run - Chạy
skip - Nhảy dây
jump - Nhảy
swim - Bơi
dance - Múa
wink - Nháy mắt
sing - Hát
Tt teacher - Cô giáo
Uu up - Lên
Vv violin - Đàn violin
Scroll to Top