Welcome [EveryBodyUp 1]

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.

Everybody Up 1 là cuốn thứ 2 trong bộ Everybody Up của nhà xuất bản Oxford University Press sau Everybody Up Starter Cuốn sách được biên soạn dành cho trẻ em mẫu giáo đến tiểu học ở độ tuổi 5 – 14.

Bộ sách Everybody Up 1 sẽ gồm bao gồm Everybody Up 1 Student Book và Everybody Up 1 Workbook kèm theo CD Audio.

Dưới đây là bài mở đầu “Welcome” của cuốn Everybody Up1:

Listen - Nghe
Point - Điểm
Count - Đếm
talk - Nói
Ask - Hỏi
answer - Trả lời
Scroll to Top