Welcome [EveryBodyUp 2]

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
Read.- Đọc
Write - Viết
Spell.- Đánh vần
Come to the board - Lên bảng
Open your book - Mở sách ra
Close your book - Gấp sách lại
Scroll to Top