Welcome [EveryBodyUp 3]

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
Study for a test - Học để kiểm tra
Take a test - Làm bài kiểm tra
Check your homework - Kiểm tra bài tập về nhà của bạn
Hand in your homework - Nộp bài tập về nhà của bạn.
Scroll to Top