Baby shark

Nhạc sĩ: Min Seok Kim
Lời bài hát Cá mập con © Smartstudy Music

Lời bài hát tiếng Anh

Baby Shark, doo-doo, doo-doo
Baby Shark, doo-doo, doo-doo
Baby Shark, doo-doo, doo-doo
Baby Shark
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark
Daddy Shark, doo-doo, doo-doo
Daddy Shark, doo-doo, doo-doo
Daddy Shark, doo-doo, doo-doo
Daddy Shark
Grandma Shark, doo-doo, doo-doo
Grandma Shark, doo-doo, doo-doo
Grandma Shark, doo-doo, doo-doo
Grandma Shark
Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo
Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo
Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo
Grandpa Shark
Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo
Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo
Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo
Let’s go hunt
Run away, doo-doo, doo-doo
Run away, doo-doo, doo-doo
Run away, doo-doo, doo-doo
Run away (ah!)
Safe at last, doo-doo, doo-doo
Safe at last, doo-doo, doo-doo
Safe at last, doo-doo, doo-doo
Safe at last (phew)
It’s the end, doo-doo, doo-doo
It’s the end, doo-doo, doo-doo
It’s the end, doo-doo, doo-doo
It’s the end

Lời bài hát tiếng Việt

cá mập bố
Daddy Shark
Bà Shark, doo-doo, doo-doo
Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Bà Shark, doo-doo, doo-doo
Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Bà Shark, doo-doo, doo-doo
Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

bà cá mập
Grandma Shark
Ông nội Shark, doo-doo, doo-doo
Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Ông nội Shark, doo-doo, doo-doo
Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Ông nội Shark, doo-doo, doo-doo
Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

ông nội cá mập
Grandpa Shark
Hãy đi săn, doo-doo, doo-doo
Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo

Hãy đi săn, doo-doo, doo-doo
Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo

Hãy đi săn, doo-doo, doo-doo
Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo

Hãy đi săn
Let’s go hunt
Chạy đi, doo-doo, doo-doo
Run away, doo-doo, doo-doo

Chạy đi, doo-doo, doo-doo
Run away, doo-doo, doo-doo

Chạy đi, doo-doo, doo-doo
Run away, doo-doo, doo-doo

Chạy đi (à!)
Run away (ah!)
An toàn cuối cùng, doo-doo, doo-doo
Safe at last, doo-doo, doo-doo

An toàn cuối cùng, doo-doo, doo-doo
Safe at last, doo-doo, doo-doo

An toàn cuối cùng, doo-doo, doo-doo
Safe at last, doo-doo, doo-doo

An toàn cuối cùng (phew)
Safe at last (phew)
Đó là kết thúc, doo-doo, doo-doo
It’s the end, doo-doo, doo-doo

Đó là kết thúc, doo-doo, doo-doo
It’s the end, doo-doo, doo-doo

Đó là kết thúc, doo-doo, doo-doo
It’s the end, doo-doo, doo-doo

đó là kết thúc
It’s the end

About The Author

Scroll to Top