Bài 1: Học tiếng Anh Trẻ em chủ đề: Số đếm – Numbers

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.

Phần 1: Tập đếm số

Level 1:

One - Một
Two - hai
Three - Ba
Four - Bốn
five - Năm
Six - Sáu
Seven - Bảy
Eight - Tám
Nine - Chín
Ten - Mười

Level 2

Eleven - Mười một
twelve - Mười hai
thirteen - Số 13
fourteen - Số 14
fifteen- Số 15
sixteen - Số 16
seventeen - Số 17
eighteen - Số 18
nineteen - Số 19
twenty - Số 20
twenty-five - Số 25
thirty - Số 30
forty - Số 40
fifty - Số 50
sixty - Số 60
seventy - Số 70
eighty - Số 80
ninety - Số 90
one hundred - Số 100

Phần 2: Học số đếm qua các chủ đề

Audio Songs dành cho trình độ từ đầu Starter

#1: Let's Count - Hãy cùng đếm số

#2: How many? Bao nhiêu?

#3: How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi?

#4: How many Cows? Đếm bao nhiêu con bò?

Audio Songs dành cho trình độ Everybody Up 1

#1: How many Kites? Có bao nhiêu cái diều?

Audio Songs dành cho trình độ Everybody Up 2

#1: What's your phone number? Số điện thoại của bạn là bao nhiêu?

#2: What Time Is It? Mấy giờ?

Audio Songs dành cho trình độ Everybody Up 3

#1: How Much? Bao nhiêu tiền?

Scroll to Top