Welcome [EveryBodyUp 4]

Bấm vào hình ảnh để nghe các từ.
gram - G
kilogram - kg
centimeter - cm
meter - m
kilometer - km
work with your partner - Làm việc với bạn đồng hành
work with your group - Làm việc nhóm
Write your name at the top of the page - Viết tên bạn lên đầu trang giấy
Write your answer on the board.- Viết câu trả lời lên bảng
Scroll to Top